top of page

האתגרים ב-2019

הקבוצות מוזמנות לפתח יוזמות בהתאם לרשימת האתגרים:

אביזרי בטיחות וביטחון

ניטור וויסות רגשות ותחושות

פיתוח יכולות מוטוריות

משפחה, קהילה ושילוב חברתי

חינוך ולמידה

טיפול ומוסדות

היבטים חוקתיים ובירוקרטיים

לימודים.png
משפחה קהילה שילוב.png
יכולות מוטוריות.png
טיפול ומוסדות.png
חושים.png
בטיחות.png
חוקתי.png
presentation strip.png
חושים לבן.png

ניטור וויסות רגשות ותחושות

הקושי: ויסות חושים ורגשות

המטרה: פיתוח אביזרים או אפליקציות להבנת מצבים, הפחתת הצפה והרגעה

דוגמאות וכיוונים:

 • צמידים חכמים

 • אפליקציות המאפשרות הרגעה מהירה

 • מוצרים דיגיטליים או מוחשיים שיאפשרו הבנה עצמית של הסיטואציה והרגעה

presentation strip.png

אביזרי בטיחות וביטחון

בטיחות לבן.png

הקושי: חוסר בהבנת סכנות וצורך בהגנה 

המטרה: פיתוח מוצרים להתמודדות עם אתגרי שמירה על ביטחון ובטיחות

דוגמאות וכיוונים:

 • אביזרים לבטיחות ברכב

 • התמודדות עם מצבי חירום

 • מניעת התפרצות וריצה לשטחים מסוכנים

 • איתור האדם

בטיחות
וויסות
presentation strip.png
יכולות מוטוריות לבן.png

פיתוח יכולות מוטוריות

הקושי: קושי בתנועה במרחב, בהפעלת מכשירים, בכתיבה ועוד בשל קשיים מוטוריים

המטרה: פיתוח ושיפור היכולות המוטוריות לצד פיתוח פתרונות לקשיים מוטוריים

דוגמאות וכיוונים:

 • תכניות למידה לפיתוח יכולות מוטוריות

 • מוצרים מוחשיים או פיסיים לשיפור יכולות מוטוריות

 • פיתוח תוכנות ו/או אביזרים תומכים שיתנו מענה לקשיים מוטוריים

מוטורי
presentation strip.png
משפחה קהילה שילוב לבן.png

משפחה, קהילה ושילוב חברתי

הקושי: קושי בקשר עם המעגלים הסובבים: הורים, מורים, שכנים, קבוצת השווים ועוד

המטרה: שיפור השילוב בקהילה ומתן מענה לחוסר הידע בנושא אוטיזם

דוגמאות וכיוונים:

 • פיתוח מיזמים חברתיים קהילתיים 

 • פרויקטים דיגיטליים

 • משחקים חברתיים

משפחה קהילה
presentation strip.png
לימודים לבן.png

חינוך ולמידה

הקושי: לימוד כישורים חברתיים, התאמות במערכי הלימוד, הכשרת צוותים חינוכיים

המטרה: מתן מענה לקשיים חינוכיים, הכשרת צוותי חינוך, פיתוח מערכי שיעור

דוגמאות וכיוונים:

 • פיתוח מערכי שיעור, אמצעי עזר חינוכיים ומשחקי למידה

 • זיהוי מחוות פנים וגוף

 • פיתוח מודעות לגוף

חינוך ולמידה
presentation strip.png
טיפול ומוסדות לבן.png

טיפול ומוסדות

הקושי: הכשרת הצוותים בחלק מהמוסדות לקויה, ואף יש פגיעה בחוסים

המטרה: שיפור פתרונות המגורים בקהילה ובמוסדות תוך שמירה על כבוד המטופל

דוגמאות וכיוונים:

 • מציאת חלופות בקהילה לאשפוז 

 • שיפור הכשרת הצוותים המטפלים

 • מניעת פגיעה בחוסים ושיפור הביטחון האישי

 • מתן כלים לזיהוי סימני מצוקה

טיפול ומוסדות
presentation strip.png
חוקתי לבן.png

מידע והיבטים חוקיים ובירורקטיים

הקושי: נדרש עדכון ותוספות לחוקים ותקנות, לצד הפחתת הבירוקרטיה והנגשת המידע אודות הזכויות המוגדרות בחוק

המטרה: טיפול בהיבט החוקתי והבירוקרטי הקשור במיצוי זכויות תוך שמירה על אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

דוגמאות וכיוונים:

 • פיתוח פתרונות להנגשת מידע

 • יצירת הצעות חוק וטיפול ברגולציה

 • טיפול בנושאים של מיצוי זכויות 

מידע והיבטים חוקיים ובירורקטיים
bottom of page